Reglementen Nursery


Wedstrijd- en klassement reglement


Er worden een aantal wedstrijden georganiseerd met de bedoeling een belgische nursery en een buitenlandse nursery kampioen aan te duiden.


Begrip  een Belgische nursery hond 

Is een hond die maximum 3 jaar is op 1 januari (2024) van het lopende nursery seizoen en gehandeld door een handler die sinds 1 januari 2023 doorlopend in België officieel is gedomicileerd.

Bewijs hiervan zal door de handler uiterlijk 7 dagen voor aanvang van 1° deelnemende wedstrijd gemaild worden aan belgiannurseries@gmail.com.
Op elke wedstrijd kan het europees paspoort van de deelnemende hond gevraagd worden en kan de overeenstemming tussen paspoort en identificatie-chip worden nagegaan.
Bij niet-voorlegging wordt de hond voor deze wedstrijd niet als nursery-hond weerhouden.


Begrip  een buitenlandse of internationale nursery hond 

Is een hond die maximum 3 jaar is op 1 januari (2024) van het lopende nursery seizoen en gehandeld door een handler die sinds 1 januari 2023 niet  in België officieel is gedomicileerd.

Bewijs hiervan zal door de handler uiterlijk 7 dagen voor aanvang van 1° deelnemende wedstrijd gemaild worden aan belgiannurseries@gmail.com.
Op elke wedstrijd kan het europees paspoort van de deelnemende hond gevraagd worden en kan de overeenstemming tussen paspoort en identificatie-chip worden nagegaan.
Bij niet-voorlegging wordt de hond voor deze wedstrijd niet als nursery-hond weerhouden.


Wedstrijd

Normaal tijdens een weekend en bestaande uit 2 wedstrijddagen met op iedere dag een run. De samengetelde uitslagen van beide runs bepalen het weekendklassement.
Er worden 2 aparte klassementen opgemaakt


-OPGELET : HET DOEL VAN DEZE COMPETITIE IS OM NA DE FINALE  EEN BELGISCHE NURSERY EN EEN INTERNATIONAAL(=mogelijks dezelfde combinatie) KAMPIOEN TE VIEREN.


- Het klassement voor de Open honden ( - honden die niet onder het nursery  reglement vallen)wordt niet geregistreerd of bij gehouden.


- DE ORGANISATOREN KUNNEN VRIJBLIJVEND EEN WEEKEND - OF DAGPRIJS VOORZIEN VOOR DE KLASSEMENTEN


-Bij afwezigheid op de prijsuitreiking gaat de prijs over naar de naastvolgende geklasseerde.


Klasse indeling

Er is GEEN klasse indeling voorzien. Alle honden lopen hetzelfde parcours. Dit parcours kan een moeilijkheidsgraad hebben als van klasse 1 of 2 of 3 


Veld

De organisator bepaalt zelf de grootte van het veld. Terzake zijn er geen minimum noch maximum afstanden. Dit zowel voor de outrun, de drive als andere afstanden.
Er wordt gelopen met minimum 3 schapen. De pen kan vervangen worden door een shoot / kruis / Aanhanger.


Wedstrijdverloop
Tenzij anders bepaald is het ISDS reglement van toepassing.
Outrun onbepaalde afstand 20p
Lift 10p
Fetch 20p
Drive onbepaalde afstand 30p , het eindpunt van de drive wordt door de jury meegedeeld
Pen 10p (of shoot / kruis / Aanhanger)
Shed : 2 schapen afzonderen : 10p (geen aanraken), indien er gelopen wordt met 3
schapen is er een bijkomende shoot of andere opdracht of hindernis voorzien
De volgorde van pen / shed kan anders bepaald zijn.
De organisator zal bij de info van de wedstrijd de geraamde afstanden van outrun en drive meedelen.
Behaalde punten per run
= totaal van alle onderdelen of totaal tot aan TIME (onvoldoende tijd)
Bij stopzetting door handler of jury (bvb hond onvoldoende onder controle) wordt RET zonder
punten toegekend.
In principe wordt er niet meegeholpen, indien wel dan mag de handler binnen de voorziene tijd het parcours (of gedeelte ervan) verder afwerken, RET wordt dan toegekend.

Bij onverantwoord bijten, onvoldoende controle of onverantwoord gedrag van de handler kan een diskwalificatie DIS worden toegekend.

Algemeen klassement nursery over alle wedstrijden.
Per run wordt aan de eerste nursery hond 100punten toegekend.
De andere nursery honden krijgen punten volgens de omdelingsregel van 3.
Om het tussen resultaat te bepalen worden 80% van de beste runs weerhouden. (ingeval van 8 wedstrijdweekends of dus 16 wedstrijddagen dus 12 runs).
Dit tussenresultaat wordt herleid op 200. (delen door 12 x 2 )
Hierbij wordt dan geteld de punten behaald op beide runs van de finale.
Het voorlopig klassement wordt zo snel mogelijk na iedere wedstrijd op de site gepubliceerd.
Van de honden die niet onder de nursery  vallen worden er geen uitslagen gepubliceerd.

Inschrijving
Zodra de inschrijving open gaat,  is er prioriteit voor de Belgische nursery honden(zie begrip Belgische nursery honden) en dit gedurende 10 dagen vanaf de opening van de inschrijvingen.
Daarna volgen op basis van datum inschrijving de andere inschrijvingen.
De organisator kan tevens voor andere honden een prioriteitsperiode van 10 dagen toekennen. (bvb belgische open honden).
De organisator zal bij de aankondiging het aantal beschikbare plaatsen (en eventuele bijkomende prioriteit) meedelen.


Deelnemingsprijs
De prijs per run wordt door de organisator vastgelegd en is minimaal 10 euro en maximaal 17.5 euro dit voor alle deelnemers zonder toekenning van enige korting.
Bij enige onduidelijkheid of betwisting zal uiteindelijk beslist worden door een groep samengesteld uit de deelnemende organisatoren.


Selectie ENC


De eerste 8 Belgische nurseryhonden(zie defenitie) van de kwalificatie+finale zijn geselecteerd voor het ENC van het volgende jaar.

Indien er door omstandigheden een plaats vrijkomt zal de lijst met de deelnemers verder worden afgegaan tot de 8 bekend zijn.Règlement des concours et du classement général


Du novembre jusqu’au fin mars  un tas de concours seront organisés afin de nominer un champion nursery belge et/ou internationale.
Définiton : chien nursery belge  (ci-après nommé chien-nursery) C’est un chien de maximum 3 ans au 1 janvier(2024) de la saison en cours dont le handler est domicilé officiellement en Belgique depuis le 1 janvier 2023 et ceci sans interruption. Une copie du passeport éuropéen du chien doit être envoyé par email a belgiannurseries@gmail.com et ceci au moins 7 jours avant la prémière participation. Lors de chaque concours le passeport éuropéen du chien peut être demandé et le chip d’identification peut être controlé.
En cas d’absence de preuves le chien ne sera pas accepté en tant que chien-nursery .


Du novembre jusqu’au fin mars  un tas de concours seront organisés afin de nominer un champion nursery Belge et/ou internationale.
Définiton : chien nursery internationale (ci-après nommé chien-nursery) C’est un chien de maximum 3 ans au 1 janvier(2024) de la saison en cours dont le handler est PAS domicilé officiellement en Belgique depuis le 1 janvier 2023 . Une copie du passeport éuropéen du chien doit être envoyé par email a belgiannurseries@gmail.com et ceci au moins 7 jours avant la prémière participation. Lors de chaque concours le passeport éuropéen du chien peut être demandé et le chip d’identification peut être controlé.
En cas d’absence de preuves le chien ne sera pas accepté en tant que chien-nursery.Concours
Un concours comprend 2 journées et chaque jour un run.
Les points des 2 runs sont pris en compte pour le classement.
Il y a 2 classements séparés
- Un pour les chiens-nursery


- Un pour les autres chiens
 En cas d’absence lors de la
remise des prix, le prix passe au classé suivant

les organisateur sont libre a prevoir un prix du jour ou weekend pour les classements.


Classe
Pas de différence de classe ,la même pour tout les participants.
Tous les chiens courent le même parcours. Ce parcours peut avoir une difficulté telle que classe 1 ou 2 ou 3.


Champ de concours
L’organisateur fixe lui-même le grandeur du champ. Il n’y a pas de minimum ou maximum fixés pour les distances. Ceci pour le outrun, drive et autres.
On court avec minimum 3 moutons.
Le pen peut être remplacé par shuut / croix / betaillere.
Concours
Sauf changement le règlement ISDS est en vigueur.
Outrun : distance indeterminée 20p
Lift 10p
Fetch 20p
Drive distance indéterminée 30p : le point d’arrivée du drive sera fixé par le juge
Pen 10p (ou shuut / croix / Betaillere)
Shed : séparation de 2 moutons (on ne touche pas), si on court avec 3 moutons le shed
sera remplacé par un shuut ou bien une autre difficulté
Le pen / shed peut être inversé.
Lors de l’ouverture des inscriptions l’organisateur communiquera les distances outrun et
drive.
Attribution des points par run
= total de toutes les parties ou bien le total jusqu’au TIME (temps insuffisant)
En cas d’arrêt par le handler ou juge (p.ex pas de controle du chien) un RET sans points sera attribué.

En principe on n’aide pas le chien, si ca arrive le handler peut finir le parcours (eventuellement partiellement) dans te temps prévu, un RET sera attribué. En cas de mesure injustifiée, contrôle insuffisant ou conduite inapropriée une disqualification est possible.


Classement général des chiens-nursery
Par run le premier reçoit 100p.
Les suivants reçoivent des points selon le règle de 3.
Pour fixer le sub-résultat on prendra en considération 80% des meilleurs runs (on prévoit 6 concours, cad 12 jours de concours donc 9 runs)
Ce sub-résultat sera réduit sur 200 points (divisé par 9 multiplié par 2) Ces points sera additionnés avec les points des 2 runs de final.
Pour les autres chiens  le classement ne va pas etre publier .


Inscription
Dès overture des inscription et ceci pendant 10 jours il y a une priorité pour les chiens-nursery Belge(voir definition chien nursery belge). Après suivent les autres inscriptions selon date d’inscription.
L’organisateur peut fixer supplémentairement une période d’inscription de 10 jours sur autre base (p.ex.open handlers belges) Lors de l’ouverture du concours l’organisateur communiquera les places disponibles et éventuellement une priorité supplémentaire.


Prix de participation
Le prix par run sera fixé par l’organisateur et sera entre 10 à 17.5 euro par run, ceci pour tous
les participants sans aucune réduction à prévoir. En cas de discussion ou bien problème non prévu par le règlement une décison sera prise
par les organisateurs participants.
A noter que le texte néerlandais prime sur le texte français.


Selection ENC


Les 8 premiers chiens( voir definition) nursery belges de la qualifiction + la finale sont sélectonnés pour l'ENC de l'année suivante. Si en raison des circonstances une place devient disponible, la liste des participants se poursuivra jusqu'à ce que les 8 soient connus.